Ви є тут

Положення про членство в Громадській спілці «Економічний дискусійний клуб»

Положення про членство в Громадській спілці «Економічний дискусійний клуб» (далі – Клуб) розроблено відповідно до розділу 6 Статуту Громадської спілки «Економічний дискусійний клуб».

Громадська спілка «Економічний дискусійний клуб» є громадською організацію, діяльність якої здійснюється за клубним принципом, шляхом неформального спілкування її членів, проведення відкритих та закритих дискусій і обговорень.

До участі у таких дискусіях і обговореннях можуть залучатись і не члени, якщо їхня участь є важливою.

Положення про членство у Клубі визначає порядок набуття та припинення членства у Клубі, права та обов'язки членів, порядок їх обліку.

 

Стаття 1. Членство у Клубі

1.1. Членство у Клубі є добровільним.

1.2. Членами Клубу можуть бути юридичні особи, установи, організації та об’єднання, громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства.

1.3. Загальними зборами членів Клубу може бути прийнято рішення про конкретні вимоги (критерії), яким мають відповідати кандидати у  члени Клубу.

1.4. Всі члени Клубу мають рівні права.

1.5. Засновники Спілки та її Президент є членами Клубу.

1.6. Члени Клубу можуть бути членами інших громадських об'єднань.

1.7. Клуб не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, як і останні не несуть відповідальність за зобов'язаннями Клубу.

 

Стаття 2. Права та обов'язки членів Клубу

2.1. Члени Клубу мають право:

2.1.1. Одержувати будь-яку інформацію про діяльність Клубу;

2.1.2. Брати участь у засіданнях Клубу з правом голосу;

2.1.3. Вносити пропозиції Президентові з питань, що пов'язані з його  діяльністю, пропозиції з виявлення та усунення недоліків у діяльності Клубу;

2.1.4. Залучати нових членів Клубу шляхом надання особистих рекомендацій;

2.1.5. Припиняти своє членство у Клубі на підставі поданої у довільній формі заяви.

2.2. Члени Клубу зобов'язані:

2.2.1. Брати участь у роботі Клубу;

2.2.2. Дотримуватись вимог цього Положення, інших внутрішніх документів Клубу;

2.2.3. Виконувати рішення, прийнятті на Загальних зборах та засіданнях Клубу, які є обов’язковими для них та відповідають чинному законодавству України;

2.2.4. Сприяти поширенню інформації про діяльність Клубу;

2.2.5. Сплачувати вступні та членські внески за рішенням та в розмірах, встановлених Загальними зборами Клубу;

2.2.7. Підтримувати авторитет Клубу, не вчиняти дій, які суперечать завданням Клубу, або підривають його престиж.

 

Стаття 3. Порядок набуття членства у Клубі

3.1.  Рішення про прийняття в члени Клубу приймається Президентом.

3.2. Починаючи з 01.09.2015 року обов’язковою підставою для набуття членства у Клубі є наявність рекомендацій як мінімум від двох діючих членів Клубу. Рекомендація надається у довільній формі.

3.3. Для набуття членства юридичною особою до Клубу подаються:

3.3.1. Заява, складена на фірмовому бланку та підписана уповноваженою особою кандидата в члени;

3.3.2. Отримані рекомендації від двох або більше діючих членів Клубу;

3.3.3. Інформація про особу, яка буде представляти інтереси юридичної особи у Клубі.

3.4. Для набуття членства фізичною особою до Клубу подаються:

3.4.1. Заява кандидата в члени Клубу;

3.4.2. Рекомендації від двох або більше діючих членів Клубу;

3.4.3. У випадку необхідності, на вимогу Президента Клубу особою – кандидатом в члени Клубу надаються додаткові документи та інформація, що необхідна для прийняття рішення про набуття такою особою членства у Клубі.

3.5. Кандидати у члени Клубу подають документи зазначені у підпунктах 3.3. та 3.4. статті 3 цього Положення Виконавчому директору особисто, або надсилають рекомендованим листом на адресу до Спілки.

3.6. Президент приймає рішення про прийом або відмову у прийомі до Клубу у тижневий  термін з дати подання заяви.

3.7. Рішення Президента про відмову у прийомі до Клубу має бути мотивованим.

3.8. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття Президентом рішення про членство заявника у Клубі, Виконавчий орган Спілки направляє заявнику відповідне повідомлення.

3.9. За рішенням Загальних зборів Клубу фізичній особі може бути присвоєно статус Почесного члена Клубу. Почесними членами можуть бути фізичні особи, які внесли значний вклад у розвиток Клубу. Почесні члени Клубу мають всі права та обов’язки члена Клубу, окрім права голосу на Загальних зборах. Почесний член може стати також і членом Клубу, подавши письмову заяву.

 

Стаття 4. Облік членів Клубу

4.1. Облік членів Клубу здійснюється Апаратом Спілки.

4.2. Кожен член Клубу заноситься у єдиний реєстр, держателем якого є Апарат Спілки. Особисті дані, надані під час подання заяви про вступ до Клубу, зберігаються у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Стаття 5. Припинення членства у Клубі

5.1. Добровільне припинення членства у Клубі здійснюється шляхом подання письмової заяви до Апарату Спілки. Рішення Президента у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства вважається дата надходження письмової заяви до Клубу.

5.2. Після добровільного припинення членства у Клубі особа має право повторно вступити до Клубу на умовах, передбачених Статутом Спілки та цим Положенням.

5.3. Член Клубу, який систематично не виконує, або не належним чином виконує обов’язки, або вчиняє дії, що негативно впливають на репутацію Клубу, або перешкоджає своїми діями досягненню мети та завдань Клубу, а також, якщо його засуджено за вчинення злочину може бути примусово позбавлений членства за рішенням Президента Клубу.

5.4. У випадку добровільного припинення членства у Клубі або виключення з членів Клубу кошти та інше майно, внесені до Клубу її членом, йому не повертаються за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

Стаття 6. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

6.1. За рішенням Загальних зборів до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

6.2. Зміни до Положення набирають чинності з дати їх затвердження Загальними зборами.

6.4. У разі виявлення протиріч норм даного положення із нормами Статуту –  норми Статуту є визначальними.

 

Див.також: Хто ми | Концепція створення Економічного дискусійного клубу | Наші цілі і принципи